XML
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji środowiskowej.

RIŚ:7624-9/10                                                                                                 Chorkówka:2010-08-30
 

OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz| o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z wnioskiem Gminy Chorkówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Składowej w Świerzowej Polskiej”


WÓJT GMINY CHORKÓWKA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI


W dniu 30 sierpnia 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. W toku procedury uzyskania ww. decyzji Wójt Gminy Chorkówka wydał postanowienie z dnia 13 sierpnia 2010 r. znak: RIŚ-7624-9/10 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Ww. decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Chorkówka (pokój nr 31).


Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki


 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-08-30
Publikujący -