XML
Zawiadomienie stron postępowania dot. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Składowej w Świerzowej Polskiej”

Wójt Gminy Chorkówka
38-458 Chorkówka 175

RIŚ:7624-9/10


OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Gminy Chorkówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Składowej w Świerzowej Polskiej”


WÓJT GMINY CHORKÓWKA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA


W dniu 30 sierpnia 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.
W dniach od 30 sierpnia 2010 r. do 13 września 2010 r. strony mogą zapoznać się z ww. decyzją, która znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, w pokoju 31.
Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Wójt Gminy Chorkówka

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-08-30
Publikujący -