XML
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Przebudowa ulicy Składowej"

RIŚ-7624-9/10

 Chorkówka:2010-08-09
 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję o wszczęciu w dniu 9 sierpnia 2010 r. na wniosek Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa ulicy Składowej w Świerzowej Polskiej”, zlokalizowanego na działkach o nr ewid.: 1072 w Świerzowej Polskiej oraz 225 w Szczepańcowej.
Jednocześnie zawiadamiam, iż Wójt Gminy Chorkówka w dniu 9 sierpnia 2010 r. wystąpił do organów:
1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
2.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie.
o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w Urzędzie Gminy Chorkówka /pok. Nr 31/ w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7 00 do 15 00.
Strony postępowania: właściciele, zarządcy, działek przyległych do przedmiotowej inwestycji.
 

WÓJT GMINY CHORKÓWKA
Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2010-08-09
Publikujący -