XML
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Wykonanie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z przystosowaniem parteru istniejącego budynku na działkach o numerach ewid. 950/1, 954/2 w miejscowości Świerzowa Polska, gmina C

RIŚ.6220.2.2011.AB

Chorkówka, 22-12-2011 r.

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Pana Pawła Moriaka, zam. Szczepańcowa 286, 38-457 Zręcin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Wykonanie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z przystosowaniem parteru istniejącego budynku na działkach o numerach ewid. 950/1, 954/2 w miejscowości Świerzowa Polska, gmina Chorkówka”.

WÓJT GMINY CHORKÓWKA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 22 grudnia 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Wykonanie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z przystosowaniem parteru istniejącego budynku na działkach o numerach ewid. 950/1, 954/2 w miejscowości Świerzowa Polska, gmina Chorkówka”.

W dniach od 28 grudnia 2011 r. do 11 stycznia 2012 r. społeczeństwo może zapoznać się z ww. decyzją oraz pozostałą zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania dokumentacją. Dokumenty te znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce w pokoju 31, w godzinach 7.00 - 15.00.


Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-12-28
Publikujący -