XML
Obwieszczenie Wójta Gminy Chorkówka o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Inwestycji Wodociąg przesyłowy Leśniówka - Faliszówka.

RIŚ.6220.4.2011.AB

OBWIESZCZENIE
dla stron postępowania

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.”Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, gmina Chorkówka”


Wójt Gminy Chorkówka
zawiadamia strony postępowania


w dniu 08.11.2011 r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, gmina Chorkówka”

W dniach od 10 listopada 2011 r. do 23 listopada 2011 r. strony mogą zapoznać się z ww. postanowieniem, które znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka w godzinach od 7.00 do 15.00.


Chorkówka:2011-11-09


Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-11-10
Publikujący -