XML
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, gmina Chorkówka

RIŚ.6220.4.2011.AB

Chorkówka, 2011.08.30
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10, art 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.):

z a w i a d a m i a m

na wniosek Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175 dnia 10 sierpnia 2011 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, gmina Chorkówka”, pow. krośnieński, woj. podkarpackie,
zlokalizowanego na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Leśniówka;
250, 253, 258, 664, 262/1, 249, 196, 197, 198/1, 209, 212, 222/1, 235, 228, 234, 652, 357, 368, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 360, 359/2, 359/1, 352, 351/1, 350, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 675, 339, 338, 146, 674.
na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Faliszówka;
2221, 1478, 1476, 1479, 1525, 1524/2, 1523, 1522, 1521, 1520, 1519, 1488/1, 1487, 1480, 1481, 1482/1, 1482/2, 1483, 1484, 1485, 1486, 1526, 1559/4, 1560/3, 1560/1, 1560/4, 627, 1534/1, 1528/5

W ramach prowadzonego postępowania Wójt Gminy Chorkówka zasięga opinii:
 Starosty Krośnieńskiego,
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie.
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń w pokoju Nr 31 w Urzędzie Gminy w Chorkówce, w godz. 7.00-15.00.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszone na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Faliszówka, Leśniówka, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Chorkówka oraz stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-08-30
Publikujący -