XML
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko...

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA

o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w gminie Chorkówka:
w południowo-zachodniej części wsi Draganowa, plan pn. „DRAGANOWA – XXIV”
w wschodniej części wsi Draganowa, plan pn. „DRAGANOWA – XXV”
w północno-zachodniej części wsi Kobylany i północnej części wsi Sulistrowa, plan pn. „KOBYLANY – XXVI”

Na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 50 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami/, art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz Uchwał Nr XLI/249/10, Nr XLI/250/10, Nr XLI/251/10 Rady Gminy w Chorkówce z dnia 26 kwietnia 2010 r.


ZAWIADAMIAM

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych dla obszarów:
w południowo-zachodniej części wsi Draganowa, plan pn. „DRAGANOWA – XXIV”
w wschodniej części wsi Draganowa, plan pn. „DRAGANOWA – XXV”
w północno-zachodniej części wsi Kobylany i północnej części wsi Sulistrowa, plan pn. „KOBYLANY – XXVI”

Projektowane elektrownie wiatrowe na obszarach wymienionych planów wchodzą w skład Farmy Wiatrowej „KOBYLANY 30MW”

Zmiany planów związane są z przystosowaniem do aktualnych potrzeb i zamierzeń inwestycyjnych i ograniczą się do zmiany parametrów technicznych elektrowni wiatrowych określających maksymalną średnicę wirnika oraz całkowitą wysokość konstrukcji urządzenia w stanie wzniesionego śmigła wirnika.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków związanych z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany w/w planów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 40 i art. 41 ustawy przywołanej w podstawie prawnej. Uwagi należy składać z oznaczeniem nazwy planu lub nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 września 2010 r.

 


Wójt Gminy
Andrzej Koniecki
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-08-03
Publikujący -
Dodano do archiwum