XML
Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
 
z w o ł u j ę
 
XXXVII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 15.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 17/XXXVI/2016 z XXXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 12 grudnia 2016 r.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
 5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Chorkówka na 2017 rok.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Stałych.
 7. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.
 8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok,
  2. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu oraz dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Chorkówka,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,
  8. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorkówka,
  9. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
  10. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
  11. w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 10. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na 2017 rok.
 11. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski Radnych.
 12. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-12-19
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-12-22 12:02