XML
Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
 
 
z w o ł u j ę
XXXVI sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1515
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 16/XXXV/2016 z XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 21 listopada 2016 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chorkówka na 2017 rok,
 2. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 3. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Chorkówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
 4. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chorkówka na lata 2016-2024,
 5. w sprawie przyjęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego
  na utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie
  gminy Chorkówka,
 6. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 1. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-12-02
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-12-05 16:19