XML
Zawiadomienie o zwołaniu XXX nadzwyczajnej sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

z w o ł u j ę

XXX sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 30 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 15.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 10/XXIX/2016 z XXIX nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 lipca 2016 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Wójta Gminy Chorkówka z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
6. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 r. na 2017 r.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Chorkówka projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne,
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat,
d)  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”,
e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
7. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
6.  Zakończenie obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-08-22
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-08-30 07:43
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-08-30 07:44