XML
Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII nadzwyczajnej sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Chorkówka, 17 czerwca 2016 r.
WOSO.0002.XXVIII.9.2016

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
z w o ł u j ę

XXVIII nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 22 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 14.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka
.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka,
b) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
c) zmieniająca uchwałę Nr XXV/187/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2016 r.,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,
e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
f) w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka,
g) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu w sprawie usunięcia drzew.
4. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-06-22
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-06-22 08:25