XML
Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Chorkówka, 20 maja 2016 r.
WOSO.0002.XXVI.7.2016

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
z w o ł u j ę
XXVI nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 23 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chorkówka,
b) w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Draganowa, Kobylany – linia elektroenergetyczna 110 kV”,
c) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok.
4. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-05-20
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-05-20 11:44