XML
Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Chorkówka VII kadencji.
Chorkówka, 18 grudnia 2016 r.
WOSO.0002.XX.1.2016

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) z w o ł u j ę XX sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 25 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
a) Nr 14/XVIII/2015 z XVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 21 grudnia 2015 r.,
b) Nr 15/XIX/2015 z XIX sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 grudnia 2015 r.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie uchylenia uchwały,
b) w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna. Wojaszówka i Krościenko Wyżne,
c) w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
d) w sprawie określenia kryteriów naboru na lata szkolne 2016/2017-2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
e) w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
f) w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
g) zmieniająca uchwałę Nr XVII/115/2015 Rady Gminy Chorkówka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Chorkówka,
h) zmieniająca uchwałę Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Chorkówka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
6. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski Radnych.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-01-18
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2016-01-19 11:21