XML
Zwołanie XVI sesji Rady Gminy Chorkówka VII kadencji.
RADA GMINY
CHORKÓWKA
Chorkówka, 18 listopada 2015 r.
WOSO.0002.XVI.12.2015
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)
z w o ł u j ę
XVI sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 26 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy w Chorkówce.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów:
a) Nr 10/XIV/2015 z XIV sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 października 2015 r.,
b) Nr 11/XV/2015 z XV nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 9 listopada 2015 r.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Chorkówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
b) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
c) w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
d) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016 rok,
e) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016 rok,
f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
5. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski Radnych.
6. Zakończenie obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Jan Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-11-18
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-11-20 08:52