XML
Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Chorkówka VII kadencji.

Chorkówka, 17 czerwiec 2015 r.


RADA GMINY
CHORKÓWKA
RSO.0002.X.6.2015


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) z w o ł u j ę X sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka. Obrady odbędą się w dniu 26 czerwca 2015 r. (piątek) o godz. 1400 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy za 2014 rok.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2014 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
4. Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chorkówka.
5. Dyskusja w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2014 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2014 rok,
b) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chorkówka za 2014 rok,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016 rok,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,
e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
7. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski Radnych.
8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła

Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-06-19
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-06-19 09:19
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-06-19 11:57