Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

RIŚ.6220.2.2011.AB

Chorkówka, 22-12-2011 r.

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Pana Pawła Moriaka, zam. Szczepańcowa 286, 38-457 Zręcin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Wykonanie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z przystosowaniem parteru istniejącego budynku na działkach o numerach ewid. 950/1, 954/2 w miejscowości Świerzowa Polska, gmina Chorkówka”.

WÓJT GMINY CHORKÓWKA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 22 grudnia 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Wykonanie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z przystosowaniem parteru istniejącego budynku na działkach o numerach ewid. 950/1, 954/2 w miejscowości Świerzowa Polska, gmina Chorkówka”.

W dniach od 28 grudnia 2011 r. do 11 stycznia 2012 r. społeczeństwo może zapoznać się z ww. decyzją oraz pozostałą zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania dokumentacją. Dokumenty te znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce w pokoju 31, w godzinach 7.00 - 15.00.


Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-12-28
Publikujący -

Chorkówka, 2011-12-09

OBWIESZCZENIE
dla stron postępowania
 


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Wójt Gminy Chorkówka

zawiadamia

w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Odbudowa drogi powiatowej nr 1956R Zręcin- Wietrzno- Zboiska”, nastąpiła zmiana zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zmiana wniosku dotyczy zawężenia zakresu prac dla pierwotnie planowanych.

W ramach zmiany wniosku Wójt Gminy Chorkówka ponownie zasięgnął opinii:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń. Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w Urzędzie Gminy Chorkówka /pok.31/ w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7 00 do 15 00.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chorkówka, stronie internetowej urzędu oraz w miejscach lokalizacji przedsięwzięcia.

Strony postępowania: właściciele, zarządcy działek przyległych do przedmiotowej inwestycji oraz działek na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie.

Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki


 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-12-09
Publikujący -

Chorkówka, 2011-12-08

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Pani Doroty Bułka prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma- Produkcyjno- Handlowo-Usługowa „MEB-DAR” Dorota Bułka, zamieszkałej Makowiska 100, 38-230 Nowy Żmigród w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo- usługowego na budynek produkcyjno- handlowo- usługowy” zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym Chorkówka na działce o nr 865/7.

WÓJT GMINY CHORKÓWKA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 8 grudnia 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo- usługowego na budynek produkcyjno- handlowo- usługowy” zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym Chorkówka na działce o nr 865/7.

W dniach od 9 grudnia 2011 r. do 22 grudnia 2011 r. społeczeństwo może zapoznać się z ww. decyzją oraz pozostałą zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania dokumentacją. Dokumenty te znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce w pokoju 31, w godzinach od 7 00 do 15 00.

 

Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-12-08
Publikujący -


RIŚ.6220.4.2011.AB

Chorkówka, 24-11-2011 r

.
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 ze zm.)w związku z wnioskiem Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, gmina Chorkówka”.


WÓJT GMINY CHORKÓWKA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA


W dniu 24 listopada 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, gmina Chorkówka”.
W dniach od 25 listopada 2011 r. do 8 grudnia 2011 r. strony mogą zapoznać się z ww. decyzją oraz pozostałą zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania dokumentacją. Dokumenty te znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce w pokoju 31,
w godzinach pracy urzędu.
Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-11-24
Publikujący -

RIŚ.6220.4.2011.AB

Chorkówka, 24-11-2011 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, gmina Chorkówka”.

WÓJT GMINY CHORKÓWKA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 24 listopada 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, gmina Chorkówka”.
W dniach od 25 listopada 2011 r. do 8 grudnia 2011 r. społeczeństwo może zapoznać się z ww. decyzją oraz pozostałą zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania  dokumentacją. Dokumenty te znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce w pokoju 31, w godzinach 7.00 – 15.00.


Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-11-24
Publikujący -

Wójt Gminy Chorkówka

RIŚ.6220.2.2011.AB

Chorkówka, 2011-11-15

ZAWIADOMIENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem
społeczeństwa

Wójt Gminy Chorkówka na podstawie art. 30 i 33 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z prowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Wykonanie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z przystosowaniem parteru istniejącego budynku na działkach o numerach ewid. 950/1 i 954/2 w miejscowości Świerzowa Polska, gmina Chorkówka” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 950/1 i 954/2 w miejscowości Świerzowa Polska

zawiadamia

dnia 11 października 2011 r. wnioskodawca przedłożył uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia obejmuje w szczególności zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 ww. ustawy przysługuje „każdemu”.  W związku z powyższym informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w szczególności z uzupełnieniem raportu.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej w terminie 21 dni tj. od dnia 16 listopada 2011 r. do dnia 6 grudnia 2011 r. w siedzibie urzędu gminy w godzinach pracy urzędu tj. od: 7.00 do 15.00 . Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji, o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chorkówka oraz w miejscu planowanej inwestycji w Świerzowej Polskiej


Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-11-16
Publikujący -

RIŚ.6220.4.2011.AB

OBWIESZCZENIE
dla stron postępowania

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.”Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, gmina Chorkówka”


Wójt Gminy Chorkówka
zawiadamia strony postępowania


w dniu 08.11.2011 r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, gmina Chorkówka”

W dniach od 10 listopada 2011 r. do 23 listopada 2011 r. strony mogą zapoznać się z ww. postanowieniem, które znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka w godzinach od 7.00 do 15.00.


Chorkówka:2011-11-09


Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-11-10
Publikujący -

RIŚ.6220.4.2011.AB

Chorkówka, 2011.10.10


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Wójt Gminy Chorkówka

z a w i a d a m i a

że w ramach prowadzonego przez Wójta Gminy Chorkówka postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, gmina Chorkówka”, nastąpiła zmiana zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zmiana wniosku dotyczy zmiany lokalizacji przedsięwzięcia.
Po uwzględnieniu zmian we wniosku przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach:
1. w obrębie ewidencyjnym Leśniówka:
250, 253, 258, 664, 262/1, 249, 196, 197, 198/1, 209, 212, 222/1, 235, 228, 234, 652, 356, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 353, 351/1, 350, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 675, 339, 338, 146, 674
2. w obrębie ewidencyjnym Faliszówka:
2221, 1478, 1476, 1479, 1525, 1524/2, 1523, 1522, 1521, 1520, 1519, 1488/1, 1487, 1480, 1481, 1482/1, 1482/2, 1483, 1484, 1485, 1486, 1526, 1559/4, 1560/3, 1560/1, 1560/4, 627, 1534/1, 1528/5.

W ramach zmiany wniosku Wójt Gminy Chorkówka ponownie zasięgnął opinii:
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie.
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń w pokoju Nr 31 w Urzędzie Gminy w Chorkówce, w godz. 7.00-15.00.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszone na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Faliszówka, Leśniówka, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Chorkówka oraz stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-10-10
Publikujący -

RIŚ.6220.4.2011.AB

Chorkówka, 2011.08.30
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10, art 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.):

z a w i a d a m i a m

na wniosek Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175 dnia 10 sierpnia 2011 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, gmina Chorkówka”, pow. krośnieński, woj. podkarpackie,
zlokalizowanego na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Leśniówka;
250, 253, 258, 664, 262/1, 249, 196, 197, 198/1, 209, 212, 222/1, 235, 228, 234, 652, 357, 368, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 360, 359/2, 359/1, 352, 351/1, 350, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 675, 339, 338, 146, 674.
na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Faliszówka;
2221, 1478, 1476, 1479, 1525, 1524/2, 1523, 1522, 1521, 1520, 1519, 1488/1, 1487, 1480, 1481, 1482/1, 1482/2, 1483, 1484, 1485, 1486, 1526, 1559/4, 1560/3, 1560/1, 1560/4, 627, 1534/1, 1528/5

W ramach prowadzonego postępowania Wójt Gminy Chorkówka zasięga opinii:
 Starosty Krośnieńskiego,
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie.
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń w pokoju Nr 31 w Urzędzie Gminy w Chorkówce, w godz. 7.00-15.00.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszone na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Faliszówka, Leśniówka, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Chorkówka oraz stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-08-30
Publikujący -

 Chorkówka:2011-08-01


ZAWIADOMIENIE
O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA


Wójt Gminy Chorkówka na podstawie art. 30, 33 i 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuje o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w związku z przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „wykonanie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
z przystosowaniem parteru istniejącego budynku na działkach o numerach ewid. 950/1 i 954/2 w miejscowości Świerzowa Polska, gmina Chorkówka” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 950/1 i 954/2 w miejscowości Świerzowa Polska.

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte dnia: 07-02-2011 r.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Chorkówka, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu są:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie w zakresie wydania opinii,  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia obejmuje w szczególności zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 ww. ustawy przysługuje „każdemu”.
W związku z powyższym informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, (dokumentacja do wglądu: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od: 7.00 do 15.00 ) pokój nr 31 w Urzędzie Gminy Chorkówka), tj.:
wnioskiem wraz z załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniem,  oraz możliwością składania uwag i wniosków, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej (abobrowska@chorkowka.pl) w terminie 21 dni tj. od dnia 3 sierpnia 2011 r. do dnia 24 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce ( pokój nr 31) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od: 7.00 do 15.00 .
Zgodnie z art. 35 ww. ustawy, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Chorkówka.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chorkówka oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w Świerzowej Polskiej.


Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-08-01
Publikujący -

 Chorkówka, 2011.04.15
 


Obwieszczenie
 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z wnioskiem Gminy Chorkówka w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Chorkówka z dnia 7 kwietnia 2010 r., znak: RIŚ-7624-6/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa - Draganowa wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulistrowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Draganowa wraz z magistralą przesyłową wody w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa – Draganowa”

Wójta Gminy Chorkówka
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

iż dnia 15 kwietnia 2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa - Draganowa wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulistrowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Draganowa wraz z magistralą przesyłową wody w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa - Draganowa”

Z powyższą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, pok. nr 31.

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-04-15
Publikujący -

Chorkówka, 2011-04-15


OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z wnioskiem Gminy Chorkówka w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Chorkówka z dnia 7 kwietnia 2010 r., znak: RIŚ-7624-6/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa - Draganowa wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulistrowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Draganowa wraz z magistralą przesyłową wody w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa - Draganowa”

WÓJT GMINY CHORKÓWKA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W dniu 15 kwietnia 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa - Draganowa wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulistrowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Draganowa wraz z magistralą przesyłową wody w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa - Draganowa” W dniach od 18 kwietnia 2011 r. do 2 maja 2011 r. strony mogą zapoznać się z ww. decyzją, która znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, pok. nr 31.
Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
 

Wójt Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki

 

 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-04-15
Publikujący -

Wójt Gminy Chorkówka
38-458 Chorkówka 175

RIŚ-7624-1/11
 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z wnioskiem Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175 w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobylany-Sulistrowa-Draganowa wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulistrowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Draganowa wraz
z magistralą przesyłową wody w miejscowościach: Kobylany-Sulistrowa – Draganowa” wydanej przez Wójta Gminy Chorkówka dnia 7 kwietnia 2010 r., znak: RIŚ-7624-6/09/10.
 

WÓJT GMINY CHORKÓWKA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA


W dniu 25 marca 2011 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienia znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Chorkówce, pok. nr 31 w godzinach pracy urzędu tj. od 7.00 do 15.00.

 

Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-03-25
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Chorkówka w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobylany-Sulistrowa-Draganowa wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulistrowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Draganowa wraz z magistralą przesyłową wody w miejscowościach: Kobylany-Sulistrowa-Draganowa”.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

obw_WG_180111 Plik pdf 83.03 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-01-18
Publikujący -

Wezwanie do uzupełnienia przez Prezydenta Miasta Krosna Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi "G" i "Z" odcinek od ul. Zręcińskiej do ul. Korczyńskiej w Krośnie".

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

RDOS_08122010 Plik pdf 115.09 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2010-12-08
Publikujący -

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika retencyjnego "Łubienko" na rzece Chlebiance.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

RDOS_25112010 Plik pdf 265.57 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2010-11-25
Publikujący -

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania: "Budowa suchego zbiornika retencyjnego Faliszówka".

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

RDOS_15102010 Plik pdf 183.50 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2010-10-15
Publikujący -

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: " Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

Obw_RDOS_24092010 Plik pdf 3.59 MB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2010-09-24
Publikujący -

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: " Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Szczegóły w załączniku.
 

Załączniki:

Obw_RDOSa_24092010 Plik pdf 306.51 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2010-09-24
Publikujący -

Obwieeszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcie pn: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie gmin Krosno i Chorkówka"

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

obw_RDOS_03092010 Plik pdf 188.37 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2010-09-03
Publikujący -

Pismo GDDKiA w sprawie rozpoczęcia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.

Szczegóły  w załączniku.

Załączniki:

pismo_GDDKiA Plik pdf 447.43 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2010-08-31
Publikujący -

RIŚ:7624-9/10                                                                                                 Chorkówka:2010-08-30
 

OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz| o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z wnioskiem Gminy Chorkówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Składowej w Świerzowej Polskiej”


WÓJT GMINY CHORKÓWKA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI


W dniu 30 sierpnia 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. W toku procedury uzyskania ww. decyzji Wójt Gminy Chorkówka wydał postanowienie z dnia 13 sierpnia 2010 r. znak: RIŚ-7624-9/10 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Ww. decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Chorkówka (pokój nr 31).


Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki


 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-08-30
Publikujący -

Wójt Gminy Chorkówka
38-458 Chorkówka 175

RIŚ:7624-9/10


OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Gminy Chorkówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Składowej w Świerzowej Polskiej”


WÓJT GMINY CHORKÓWKA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA


W dniu 30 sierpnia 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.
W dniach od 30 sierpnia 2010 r. do 13 września 2010 r. strony mogą zapoznać się z ww. decyzją, która znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, w pokoju 31.
Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Wójt Gminy Chorkówka

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-08-30
Publikujący -

Zawiadomienie stron popstępowania, że w dniu 26 sierpnia 2010 r. wydane zostało postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
 

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

obw_RDOS_26082010 Plik pdf 645.33 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2010-08-26
Publikujący -

RIŚ-7624 - 9 / 10

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Składowej w Świerzowej Polskiej” zlokalizowanego na działkach o nr ewid: 1072 w Świerzowej Polskiej oraz 225 w Szczepańcowej – dnia 13 sierpnia 2010 r. - zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Z postanowieniem strony mogą zapoznać się w siedzibie urzędu gminy Chorkówka w godz. pracy urzędu, w dniach od 13-08-2010 r. do 27-08-2010 r.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym przeglądania akt sprawy, zapoznania się z postanowieniem, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w pok. Nr 31 w Urzędzie Gminy w Chorkówce, w godz. 7.00 – 15.00.

Wójt Gminy Chorkówka
Chorkówka:2010-08-13

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłLEOKADIA LULA - administrator2010-08-13
Publikujący -

RIŚ-7624-9/10

 Chorkówka:2010-08-09
 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję o wszczęciu w dniu 9 sierpnia 2010 r. na wniosek Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa ulicy Składowej w Świerzowej Polskiej”, zlokalizowanego na działkach o nr ewid.: 1072 w Świerzowej Polskiej oraz 225 w Szczepańcowej.
Jednocześnie zawiadamiam, iż Wójt Gminy Chorkówka w dniu 9 sierpnia 2010 r. wystąpił do organów:
1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
2.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie.
o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w Urzędzie Gminy Chorkówka /pok. Nr 31/ w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7 00 do 15 00.
Strony postępowania: właściciele, zarządcy, działek przyległych do przedmiotowej inwestycji.
 

WÓJT GMINY CHORKÓWKA
Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2010-08-09
Publikujący -

RIŚ:7624 -14/09/10


Obwieszczenie
Wójta Gminy Chorkówka
o wydaniu decyzji środowiskowej

 

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję o wydaniu w dnia 26 maja 2010 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa hali z zapleczem socjalnym i magazynowym dla innowacyjnej linii technologicznej do produkcji elementów z betonu wibroprasowanego, budowa silosów na cement, dozowników i zasieków na kruszywa”, zlokalizowanego na działkach o nr ewid.: 299/11 i 299/5 w miejscowości Szczepańcowa, gmina Chorkówka, powiat krośnieński.
Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy oraz uzgodnieniami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Chorkówka w godzinach pracy urzędu. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chorkówka oraz w BIP-ie na stronie internetowej urzędu http://www.chorkowka.pl/.
Ponadto informuję, że informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonych przez Urząd Gminy w Chorkówce.


Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki


Chorkówka 2010.05.26
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-05-26
Publikujący -

RIŚ:7624 -1/10

Obwieszczenie
Wójta Gminy Chorkówka
o wydaniu decyzji środowiskowej

 

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informację o wydaniu w dnia 30 kwietnia 2010 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 114424R, Nr 114426R, Nr114427R w miejscowości Zręcin”, zlokalizowanego na działkach nr nr ewid. 1479, 1169, 1090, 894 i 870, obręb ewidencyjny Zręcin, gmina Chorkówka, powiat krośnieński.
Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy oraz uzgodnieniami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Chorkówka w godzinach pracy urzędu. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chorkówka oraz w BIP-ie na stronie internetowej urzędu http://www.chorkowka.pl/.
Ponadto informuję, że informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonych przez Urząd Gminy w Chorkówce.


Wójt Gminy Chorkówka

Chorkówka 2010.04.30
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-04-30
Publikujący -


RIŚ:7624-1/10

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję dnia 30 kwietnia 2010 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa dróg gminnych Nr 114424R, Nr 114426R, Nr114427R w miejscowości Zręcin”, zlokalizowanego na działkach nr nr ewid. 1479, 1169, 1090, 894
i 870, obręb ewidencyjny Zręcin, gmina Chorkówka, powiat krośnieński.
Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Chorkówka w godz. pracy urzędu, w pok. Nr 31.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy w Chorkówce, w miejscowości Zręcin oraz umieszczone w BIP-ie na stronie internetowej urzędu.

 

Wójt Gminy ChorkówkaChorkówka 2010.04.30

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-04-30
Publikujący -

RIŚ-7624 - 1 / 10
 


OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 114424R, Nr 114426R, Nr114427R w miejscowości Zręcin”, zlokalizowanego na działkach nr nr ewid. 1479, 1169, 1090, 894 i 870, obręb ewidencyjny Zręcin, gmina Chorkówka, powiat krośnieński – dnia 15 kwietnia 2010 r. - zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Z postanowieniem strony mogą zapoznać się w siedzibie urzędu gminy Chorkówka w godz. pracy urzędu.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym przeglądania akt sprawy, zapoznania się z postanowieniem, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w pok. Nr 31 w Urzędzie Gminy w Chorkówce, w godz. 7.00 – 15.00.

Wójt Gminy Chorkówka
 

Chorkówka:2010-04-15

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2010-04-15
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 26 lutego 2021r. 14:07:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.