Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 Chorkówka:2010-04-13

 

RIŚ-7624-14/09/10


ZAWIADOMIENIE
O POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PROWADZONYM
Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

Wójt Gminy Chorkówka na podstawie art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
 

ZAWIADAMIA


w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali z zapleczem socjalnym i magazynowym dla innowacyjnej linii technologicznej do produkcji elementów z betonu wibroprasowanego, budowa silosów na cement, dozowników i zasieków na kruszywa”, zlokalizowanego na działkach nr ew: 299/11 i 299/5 w Szczepańcowej – został uzupełniony RAPORT oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z pełna dokumentacją sprawy w tym z aneksem do raportu.
Informuję o możliwości składania uwag i wniosków, które mogą być wnoszone
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej w terminie 21 dni tj. od 13 kwietnia 2010 r. do 4 maja 2010 r. w siedzibie urzędu gminy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od: 7.00 do 15.00 . Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP-ie na stronie urzędu Gminy Chorkówka i wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu Gm. Chorkówka oraz w pobliżu planowanej inwestycji, w sołectwach: Szczepańcowa
i Świerzowa Polska.


Wójt Gminy Chorkówka

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2010-04-13
Publikujący -


RIŚ-7624 /6/ 09/10

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.); (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 ze zm.)zawiadamiam: 7 kwietnia 2010 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa - Draganowa wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulistrowej oraz budowie sieci wodociągowej w miejscowości Draganowa wraz z magistralą przesyłową wody w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa - Draganowa”
Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Chorkówka w godz. pracy urzędu, w pok. Nr 31.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy w Chorkówce oraz w miejscowościach objętych przedsięwzięciem oraz umieszczenie w BIP-ie na stronie internetowej urzędu.

Chorkówka 2010.04.07

Wójt Gminy Chorkówka 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2010-04-07
Publikujący -

Chorkówka 2010.04.07
 

RIŚ-7624 -15/09/10

Obwieszczenie
Wójta Gminy Chorkówka
o wydaniu decyzji środowiskowej

 

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informację o wydaniu w dnia 7 kwietnia 2010 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa - Draganowa wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulistrowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Draganowa wraz z magistralą przesyłową wody w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa - Draganowa”
Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy oraz uzgodnieniami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Chorkówka w godzinach pracy urzędu. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chorkówka oraz w BIP-ie na stronie internetowej urzędu http://www.chorkowka.pl/.
Ponadto informuję, że informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonych przez Urząd Gminy w Chorkówce.


Wójt Gminy Chorkówka

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-04-07
Publikujący -

Chorkówka:2010-03-31

RIS:7624-1/10

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Urząd Gminy w Chorkówce informuje, dnia 26 marca 2010 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie, znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-10/3/09/ah wyrażające opinie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych Nr 114424R, 114426R, Nr 114427R w miejscowości Zręcin, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1479, 1169, 1090,, 894, 870 w Zręcinie.
Z postanowieniem strony postępowania mogą zapoznać się w urzędzie gminy w Chorkówce w godz. pracy urzędu.

 


Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stronom postępowania poprzez wywieszenie przez okres 14 dni tj. od dnia 31 marca 2010 r. do dnia 14 kwietnia 2010 r. na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy w Chorkówce, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zręcin.


Wójt Gminy Chorkówka

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2010-04-01
Publikujący -

CHORKÓWKA 2010-03-22


RIŚ:7624-6/09


Obwieszczenie
Wójta Gminy Chorkówka


W trybie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Chorkówka informuje - postanowieniem z dnia 17 marca 2010 r., znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-453/6/09/kr Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa - Draganowa wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulistrowej oraz budowie sieci wodociągowej w miejscowości Draganowa wraz z magistralą przesyłową wody  w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa – Draganowa.
Z postanowieniem można zapoznać się w urzędzie gminy Chorkówka w pok. 31 w godz. pracy urzędu.


Obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości poprzez wywieszenie w miejscowościach objętych przedsięwzięciem, oraz umieszczeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na BIP-ie strony internetowej na okres 14 dni, tj. od 22 marca 2010 r. do dnia 6 kwietnia 2010 r.

Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2010-03-22
Publikujący -

Chorkówka 2010.03.15
Obwieszczenie
Wójta Gminy Chorkówka
o wydaniu decyzji środowiskowej

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Chorkówka podaje do publicznej wiadomości informacje o wydaniu w dnia 15 marca 2010 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa zakładu przeróbki drewna i produkcji elementów drewnianych do budowy domów drewnianych” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 589/2 w Poraju, gm. Chorkówka, powiat krośnieński.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Chorkówka w godzinach pracy urzędu. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chorkówka oraz w BIP-ie na stronie internetowej urzędu http://www.chorkowka.pl/.
Ponadto informuję, że informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Chorkówka.

 

Wójt Gminy Chorkówka

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2010-03-16
Publikujący -

Chorkówka:2010-03-01

RIŚ-7624-1/10


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję o wszczęciu w dniu 1 marca 2010 r. na wniosek Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 114424R, Nr 114426R, Nr 114427R w miejscowości Zręcin”, zlokalizowanego na działkach o nr ewid.: 1479, 1169, 1090, 894, 870 w Zręcinie.
Jednocześnie zawiadamiam, iż Wójt Gminy Chorkówka w dniu 1 marca 2010 r. wystąpił do organów:
1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
2.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie.
o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w Urzędzie Gminy Chorkówka /pok. Nr 31/ w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7 00 do 15 00.

Strony postępowania: właściciele, zarządcy, działek przyległych do przedmiotowej inwestycji.


Wójt Gminy Chorkówka

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2010-03-01
Publikujący -

 Chorkówka:2010-02-10
 

ZAWIADOMIENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem
społeczeństwa

Wójt Gminy Chorkówka na podstawie art. 30 i 33 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia


w ramach prowadzonego postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobylany-Sulistrowa-Draganowa wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulistrowej oraz budowie sieci wodociągowej w miejscowości Draganowa wraz z magistralą przesyłową wody w miejscowościach: Kobylany-Sulistrowa-Draganowa” został uzupełniony RAPORT ODDZIAŁYWANIA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

W związku z powyższym informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z pełną dokumentacją sprawy. Informuję o możliwości składania uwag i wniosków, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej w terminie 21 dni tj. od 15 lutego do 8 marca 2010 r. w siedzibie urzędu gminy w godzinach pracy urzędu tj. od: 7.00 do 15.00 . Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji, o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka
i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chorkówka oraz w pobliżu planowanej inwestycji w sołectwach: Kobylany, Sulistrowa, Draganowa.

Wójt Gminy Chorkówka

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-02-10
Publikujący -

 Chorkówka:2010-02-10

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 49 kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję strony, iż w ramach prowadzonego postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobylany-Sulistrowa-Draganowa wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulistrowej oraz budowie sieci wodociągowej w miejscowości Draganowa wraz z magistralą przesyłową wody w miejscowościach: Kobylany-Sulistrowa-Draganowa” dnia 10-02-12010 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostało przesłane uzupełnienie RAPORTU ODDZIAŁYWANIA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO celem uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chorkówka oraz w sołectwach objętych planowaną inwestycją tj.: Kobylany, Sulistrowa, Draganowa.

Wójt Gminy

Chorkówka

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-02-10
Publikujący -

Chorkówka:2010-02-08

RIŚ-7624-14/09/10

ZAWIADOMIENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem
społeczeństwa


Wójt Gminy Chorkówka na podstawie art. 30 i 33 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
oraz


o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa hali z zapleczem socjalnym i magazynowym dla innowacyjnej linii technologicznej do produkcji elementów z betonu wibroprasowanego, budowa silosów na cement, dozowników i zasieków na kruszywa”, zlokalizowanego na działkach o nr ew: 299/11 i 299/5 w Szczepańcowej.
Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte dnia: 05-10-2009 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Drogowych „CHABAJ”, ul. Stefana Batorego 17/8, 38-411 Krosno.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Chorkówka, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu, właściwymi do wydania uzgodnienia są:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie;
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie;
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia obejmuje w szczególności zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 ww. ustawy przysługuje „każdemu”. W związku z powyższym informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy: wnioskiem;
opiniami pomocniczymi; raportem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko; również informuję o możliwości składania uwag i wniosków, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej w terminie 21 dni tj. od 8 lutego do 1 marca 2010 r. w siedzibie urzędu gminy w godzinach pracy urzędu tj. od: 7.00 do 15.00 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Chorkówka przed wydaniem decyzji.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chorkówka oraz w pobliżu planowanej inwestycji w sołectwach: Szczepańcowa, Świerzowa Polska

Wójt Gminy
Chorkówka
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-02-08
Publikujący -

 Chorkówka:2009-11-30

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Chorkówka na podstawie art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z prowadzeniem procedury z udziałem społeczeństwa w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa – Draganowa wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulistrowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Draganowa wraz z magistralą przesyłową wody w miejscowościach Kobylany – Sulistrowa – Draganowa” informuje, iż został sporządzony RAPORT ODDZIAŁYWANIA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

W związku z powyższym informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z Raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz składania uwag i wniosków, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej w terminie 21 dni tj. od 3 grudnia do 24 grudnia 2009 r. w siedzibie urzędu gminy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od: 7.00 do 15.00 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Chorkówka przed wydaniem decyzji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chorkówka oraz w sołectwach: Kobylany, Sulistrowa, Draganowa.
Wójt Gminy Chorkówka

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-11-30
Publikujący -

Chorkówka:2009-11-30

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Chorkówka informuje, iż nastąpiła zmiana zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa – Draganowa wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulistrowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Draganowa wraz z magistralą przesyłową wody w miejscowościach Kobylany – Sulistrowa – Draganowa z wniosku Gminy Chorkówka. Szczegółowy opis przedsięwzięcia, obejmujący zmiany zawiera Raport oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, z którym można zapoznać się w Urzędzie Gminy Chorkówka w godz. pracy urzędu.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

 

 


Wójt Gminy Chorkówka

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-11-30
Publikujący -

Obwieszczenie
Wójta Gminy Chorkówka
o wydaniu decyzji środowiskowej

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.); informuję, iż dnia 29 października 2009 r. została wydana przez Wójta Gminy Chorkówka decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa „CHABAJ” poprzez implementację innowacyjnych technologii produkcyjnych – budowa węzła do produkcji betonu z recyklingiem i wiatą nad placem produkcyjnym”, zlokalizowanego na działkach o nr ew: 299/11 i 299/12 w Szczepańcowej.
Informuję, o możliwości zapoznania się z przedmiotową decyzją jak również dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka w godzinach pracy urzędu (pok. nr 31).Andrzej Koniecki
Wójt Gminy Chorkówka

Chorkówka 2009.10.29
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-10-29
Publikujący -


 Chorkówka:2009-10-21

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Informuję, że postępowanie dowodowe z wniosku Przedsiębiorstwa Usług Drogowych „CHABAJ”, ul. Stefana Batorego 17/8 38-411 Krosno z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa „CHABAJ” poprzez implementację innowacyjnych technologii produkcyjnych – budowa węzła do produkcji betonu z recyklingiem i wiatą nad placem produkcyjnym” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 299/11 i 299/12 w Szczepańcowej: zostało zakończone.

W związku z prowadzeniem postępowania z udziałem społeczeństwa zgodnie art. 10 § 1 k.p.a. informuję, iż stronie, tzn. każdemu przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, pok. 31, od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu, w dniach od 21 października do 27 października 2009 r.
Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie.


WÓJT GMINY
CHORKÓWKA


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chorkówka, na Bip-ie strony internetowej Urzędu Gminy i wywieszone w miejscowościach Szczepańcowa i Świerzowa w pobliżu lokalizacji przedsięwzięcia.

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-10-21
Publikujący -

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji środowiskowej

dla planowanego przedsięwziecia p.n „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żeglce i części wsi Kopytowa wraz  magistralą przesyłową Zręcin - Chorkówka - Żeglce – Kopytowa”.

 

więcej
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-10-05
Publikujący -

Obwieszczenie RDOŚ w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej rozbudowy elektrowni atomowej w miejscowości Mochovce na terytorium Republiki Słowackiej.

Załączniki:

Obw_RDOS_16092009 Plik pdf 112.45 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-09-16
Publikujący -

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że postępowanie dowodowe z wniosku Gminy Chorkówka z dnia 20 lipca 2009 r, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żeglce i części wsi Kopytowa wraz z magistralą przesyłową Zręcin - Chorkówka - Żeglce – Kopytowa” zlokalizowanego:

więcej
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-09-15
Publikujący -

Chorkówka:2009-09-01

RIŚ-7624-8/09

 
OBWIESZCZENIE
 

Wójt Gminy Chorkówka na podstawie art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuje o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w związku z przystąpieniem do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa „CHABAJ” poprzez implementację innowacyjnych technologii produkcyjnych – budowa węzła do produkcji betonu z recyklingiem i wiatą nad placem produkcyjnym” zlokalizowanego na działkach nr ew: 299/11 i 299/12 w Szczepańcowej.
Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte dnia: 20-07-2009 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Drogowych „CHABAJ”, ul. Stefana Batorego 17/8, 38-411 Krosno


Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Chorkówka, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu, właściwymi do wydania opinii
i dokonania uzgodnienia są:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie;
  • Starosta Krośnieński;

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia obejmuje w szczególności zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 ww. ustawy przysługuje „każdemu”.
W związku z powyższym informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy:

  • wnioskiem;
  • opiniami pomocniczymi;
  • raportem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;

również informuję o możliwości składania uwag i wniosków, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej w terminie od 18 września do 8 października 2009 r.w siedzibie urzędu gminy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od: 7.00 do 15.00 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Chorkówka przed wydaniem decyzji.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chorkówka oraz w pobliżu planowanej inwestycji w sołectwach: Szczepańcowa, Świerzowa Polska.


Wójt Gminy
Chorkówka  

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-09-01
Publikujący -

 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Referat Infrastruktury i Środowiska Urzędu Gminy Chorkówka zawiadamia, że dnia 11 sierpnia 2009 r. została wydana przez Wójta Gminy Chorkówka, decyzja umarzająca, jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa „Budowa Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii Szczepańcowa - Lotnisko” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. :

  1. 276, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 317, 318/6, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 399, 400/1, 400/2 położonych w Szczepańcowej

  2. 1085/1, 1262, 1263, 1289, 1075 położonych w Świerzowej Polskiej

  3. 301/2, 351/6 położonych w Krośnie.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka.


 

Wójt Gminy

Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-08-11
Publikujący -

Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: " Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żeglce i części wsi Kopytowa wraz z magistralą przesyłową Zręcin - Chorkówka - Żeglce - Kopytowa".

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

Obw_StKros_10082009 Plik pdf 657.01 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-08-10
Publikujący -

 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Referat Infrastruktury
i Środowiska Urzędu Gminy Chorkówka zawiadamia, że dnia 5 sierpnia 2009 r. została wydana przez Wójta Gminy Chorkówka, decyzja umarzająca, jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa „Rozbudowa i poprawa atrakcyjności Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego regionu”. planowanego do realizacji na terenie działek nr 1157/247 i 1157/25 w Bóbrce. Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka.

Wójt Gminy

Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-08-05
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10, art 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.):

więcej
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-08-04
Publikujący -

Zawiadomienie UG Korczyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obszaru koncesyjnego "Sobniów - Kombornia - Rogi nr 4/2001/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dunamitu".

Załączniki:

UG_Korczyna_zaw_wszcz Plik pdf 153.53 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-06-29
Publikujący -

 Wójt Gminy Chorkówka informuje o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w związku z przystąpieniem do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa – Draganowa wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulistrowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Draganowa wraz z magistralą przesyłową wody w miejscowościach Kobylany – Sulistrowa – Draganowa”. 

Szczegóły w załączniku.

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-06-03
Publikujący -

Opinia RDOŚ w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2009r w sprawie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa – Draganowa wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulistrowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Draganowa wraz z magistralą przesyłową wody w miejscowościach Kobylany – Sulistrowa – Draganowa”.  

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

Opinia_24042009 - plik do pobrania Plik pdf 744.72 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-04-29
Publikujący -

    Wójt Gminy Chorkówka dnia 27 kwietnia 2009 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie „Hali produkcyjno-handlowej” z trakiem wewnątrz do obróbki drewna oraz z zapleczem administracyjnym, zlokalizowanej na działce o nr ew. 1541/8 w Zręcinie przy ul. Karpackiej, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwziecia.

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-04-28
Publikujący -

Postanowienie Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31 marca 2009r w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi "G" i "Z" odcinek od ul. Zręcińskiej do ul. Korczyńskiej w Krośnie oraz określenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Załączniki:

Postanowienie - plik do pobrania Plik pdf 2.97 MB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-04-07
Publikujący -

Wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobylany – Sulistrowa – Draganowa wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulistrowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Draganowa wraz z magistralą przesyłową wody w miejscowościach Kobylany – Sulistrowa – Draganowa”.  

 

Załączniki:

obwieszcz_10032009.pdf Plik pdf 57.80 KB
obwieszcz_10032009.doc Plik doc 29.00 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-03-23
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 18 kwietnia 2021r. 10:59:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.