Zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Chorkówka nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości KOPYTOWA, oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 1627/1.